Finančné dary

Ďakujeme, že chcete podporiť našu činnosť. Darovať finančné prostriedky vojenskej podpornej nadácii je možné v hotovosti alebo zaslaním prostriedkov prostredníctvom šekovej poukážky na adresu našej nadácie, avšak najjednoduchší spôsob, ako našu činnosť podporiť je prevod finančných prostriedkov na účet VOJENSKEJ PODPORNEJ NADÁCIE.

Bankový účet VOJENSKEJ PODPORNEJ NADÁCIE:

4015240056/7500, konštantný symbol 0001, variabilný symbol rodné číslo alebo IČO, do poznámky Vaše meno.

O poskytnutí finančného daru spíšeme darovaciu zmluvu a vystavíme vám doklad o prijatí peňažných prostriedkov v hotovosti. Všetky vaše finančné dary budú zachytené v našom účtovníctve.

O použití darovaných finančných prostriedkov vás budeme informovať na našej web stránke a vo výročnej správe, za plného rešpektovania vášho darcovského práva zostať v anonymite.

Ak nám zanecháte vaše kontaktné údaje, budeme vás pravidelne informovať o nakladaní a využití darovaných finančných prostriedkov, ktoré použijeme zásadne len na podporu programových cieľov v súlade s nadačnou listinou.

Každý váš dar, bez ohľadu na výšku sumy, je vyjadrením solidarity. Ďakujeme za vašu dôveru a podporu v našom úsilí o použitie získaných prostriedkov na aktivity prinášajúce pozitívne zmeny.