Náš program

“Vzájomná pomoc” alebo “Vojaci – vojakom”

Hlavným poslaním vojenskej podpornej nadácie (ďalej len VPN) je pomáhať vojakom, ich rodinným príslušníkom ale aj všetkým tým, ktorí pracujú alebo pracovali pre rezort obrany. (viac v Nadačnej listine)

 VPN zriadila podporný program ” vzájomná pomoc”, ktorého cieľom je zhromažďovať Vaše dve percentá z daní ale aj dobrovoľné príspevky darcov (vojakov a zamestnancov rezortu obrany) na vytvorenom účte VPN v prospech vlastných útvarov a jednotiek kde slúžite a pracujete.

Vaše dve percentá z daní nie sú žiadnou sumou navyše, sú časťou Vášho povinného odvodu. Necháte ich štátu? Podporte ťažiskovú myšlienku: “Dobrá vôľa lepšie sa postarať vlastnými silami o vlastných ľudí”.

Vašim rozhodnutím podporiť tento program prispejete k mechanizmu zhromažďovania dvoch percent z Vašich daní (a dobrovoľných príspevkov) na oficiálne registrovaný účet VPN. Po poukázaní finančných zdrojov na náš účet a zdokladovaní jej výšky Vám 90% prostriedkov prerozdelíme na podúčty  VPN s disponibilným právom použiť tieto prostriedky ako zdrojový prvok útvaru pre Vaše vlastné verejnoprospešné aktivity a individuálnu pomoc pre tých z Vás ktorí to nevyhnutne potrebujú.

 

Z podporného programu „vzájomná pomoc“ VPN môžu byť finančne podporované aktivity:

 1. Pomoc rodinám (nasadených vojakov)…
 2. Prezentácia OS SR na verejnosti (deň otvorených dverí VÚ)….
 3. Kultúrne akcie pre príslušníkov VÚ, rodinných príslušníkov, Mikuláš, darčeky pre detské domovy…
 4. Spoločenské podujatia – organizovanie plesov…
 5. Organizovanie športových podujatí, turnajov a súťaží (strelecké súťaže…)
 6. Turistické akcie – výročné pamätné výstupy na pohoria…
 7. Ďalšie kultúrne akcie, pripomenutie historických bojových operácii…
 8. Pomoc v oblastiach postihnutých priemyselnými katastrofami…
 9. Pomoc zraneným vojakom, telesne príp. duševne postihnutým, pod vplyvom udalostí, prac. úrazov
 10. Pietne akcie, odhaľovanie pamätných tabúľ a iných pamätníkov padlým vojakom …
 11. Finančná podpora v núdzi…
 12. Pomoc pri záplavách a iných prírodných katastrofách…
 13. Medzinárodná a vnútroštátna humanitárna pomoc…
 14. Starostlivosť o vojenských veteránov a dôchodcov….
 15. a ďaľšie…

Použitie podielu zaplatenej dane (2%) na osobitné účely – Daňové riaditeľsvo SR

POTREBNÉ DOKUMENTY K POUŽITIU PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2%) PRE VOJENSKÝ ÚTVAR

 1. Použitie financií získaných z 2_percent VU 3030 Zvolen VZOR
 2. Žiadosť o dotáciu z programu VPN VZOR
 3. Vyúčtovanie poskytnutej finančnej dotácie VZOR

 

AKO TO FUNGUJE

Fáza 1 – Zriadenie komisie útvaru pre verejnoprospešnú činnosť → činnosť smerujúca k dobrovoľnému poukázaniu 2 % z daní u útvaru, dodržanie lehôt (do 15.2 požiadať zam. o RZD, do 31.3. zam. vykoná RZD, spolu s vyhlásením o poukázaní sumy zaslať na príslušný daňový úrad do 30.4.) → zriadenie bankových podúčtov nadácie pre útvar → zdokladovanie kópii vyhlásení a určenie výšky prostriedkov pre útvar → poukázanie prostriedkov na podúčet útvaru (cca august daného roku)

Fáza 2 – Spracovanie Plánu použitia zaplatenej dane (musia sa vyčerpať do konca nasledujúceho roka) → spracovanie žiadosti komisiou útvaru pre verejnoprospešnú činnosť na čerpanie z prostriedkov programu (cca 2 týždne pred realizáciou) → technická kontrola žiadosti → Rozhodnutie Správnej rady Nadácie o čerpaní → uvoľnenie prostriedkov (7 dňová lehota) → výber finančnej hotovosti disponentmi – členmi komisie pre verejnoprospešnú činnosť útvaru → realizácia projektu → monitoring → spracovanie finančnej a programovej správy → zverejnenie na internetovej stránke MO SR, nadácie → zaslanie dokladov nadácii.

Fáza 3 – Zúčtovanie dokladov vojenskou podpornou nadáciou
OPORNÉ BODY

 • zriadenie komisií pre verejnoprospešnú činnosť útvaru
 • podpora programu veliteľským zborom (možnosť asignovať dane z príjmu nevyužíva 60% fyzických a 40 % právnických osôb,
 • prevzatie záštity nad programom – veliaci poddôstojníci štruktúr OS SR

OČAKÁVANÉ BENEFITY

 • rozvoj „individuálnej a firemnej filantropie“,
 • upevňovanie vzťahov, zvyšovanie súdržnosti, organizačnej kultúry útvarov a zariadení,
 • umožnenie svojpomocných riešení verejnoprospešných aktivít útvaru
 • adresná, efektívna, pružná a transparentná pomoc (finan. zdroj) v útvare,
 • budovanie a upevňovanie komunity vojenskej rodiny, prestíže a hrdosti na vojenské povolanie,
 • pozitívne vnímanie OS SR na verejnosti


Pozrite si aj našu prezentáciu!

Prezentácia